همیشه راهی وجود دارد . . .هیچوقت نا امید نشوید . . .